ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

купівлі-продажу товарів

ТОВ «іТ-напрокат» (далі – «Продавець»), який  діє на підставі статуту, пропонує укласти цей Договір публічної оферти купівлі-продажу Товарів через Веб-сайт: https://bitdefender.in.ua/ (надалі – Договір).

Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Покупцем і Продавцем та засвідчує факт його укладання.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

1.1. Веб-сайт - програмне забезпечення, що розміщено в мережі Інтернет за адресою https://bitdefender.in.ua/.

1.2. Копія ПЗ - це ПЗ, передане по електронних каналах зв'язку за допомогою завантаження з Інтернету або записане на електронних носіях, в комплекті з супровідною документацією і Ліцензійним Договором. Супровідна документація є частиною ПЗ. При придбанні однієї копії ПЗ, Покупець придбає також одну Ліцензію на ПЗ.

1.3. Ліцензійний Договір - це ліцензійний договір компанії-виробника ПЗ з Покупцем, що визначає умови використання ПЗ кінцевим користувачем

1.4. ПАК – програмно-апаратний комплекс Продавця.

1.5. Покупець – це фізична особа, що придбає Товар у Продавця та є кінцевим споживачем.

1.6. Програмне забезпечення, або ПЗ - це комплекс програм для ЕОМ, баз даних і документації, який є об'єктом авторського права і охороняється законом.

1.7. Програмні продукти або ПП - це копії ПЗ, а також додаткові Ліцензії на ПЗ, що передаються Продавцем Покупцю.

1.8. Товар – програмні продукти, програмне забезпечення, копії ПЗ.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За даним Договором Продавець в строк та на умовах, встановлених цим Договором, передає Покупцеві ПП, а Покупець приймає ПП та оплачує їх відповідно до умов, вказаних в цьому Договорі.

2.2. Погоджуючись з умовами Договору, Покупець підтверджує, що уважно ознайомився з усіма пунктами даного Договору та інформацією, оприлюдненою на Веб-сайті.

2.3. Погоджуючись з умовами Договору, Покупець підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

2.4. Способи використання Товару (процедури його завантаження, інсталяції та застосування) визначаються у документації (можливо в електронному вигляді), що передається Покупцеві разом із Товаром.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

3.1. Після ознайомлення з інформацією про Товари, яка розміщена на Веб-сайті, Покупець має право на власний розсуд обрати будь-який із запропонованих Товарів за визначеною на Веб-сайті вартістю за допомогою он-лайн системи доступу, розміщеної на Веб- сайті.

3.2. Замовлення Товару здійснюється шляхом натискання кнопки «Купити»/ «До кошику» / «Оформити замовлення».

3.3. В процесі підтвердження обраного Товару Покупець вказує наступні особисті дані:

3.3.1. прізвище, ім'я, по-батькові;

3.3.2. мобільний телефон;

3.3.3. адреса електронної пошти.

3.4. Покупець підтверджує достовірність даних, які вводяться ним при роботі на веб- сайті і приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність та за дотримання ним порядку оформлення замовлення та вибір товару.

4. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ. ПЕРЕДАЧА (ДОСТАВКА) ТОВАРУ

4.1. Повна вартість замовлення складається з вартості товару (зазначеної на Веб-сайті) і вартості доставки.

4.2. Оплата вартості ПП здійснюється виключно на умовах повної попередньої оплати такого Товару Покупцем, факт здійснення якої вважається належним акцептом цієї оферти. Оплата рахунку третьою особою й/або без зазначення номера рахунку не буде вважатися акцептом цієї оферти, за винятком випадків, коли Продавець на свій розсуд визнав таку оплату належним акцептом оферти.

4.3. Після оформлення замовлення обраних Товарів на Веб-сайті, система автоматично направить Покупця на сторінку оплати. Покупець протягом встановленого терміну оплачує виставлений рахунок на оплату Товарів Продавцю.

4.4. Оплата Товару здійснюється Покупцем за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу, використання платіжних систем тощо.

4.5. Рахунок на оплату, наданий Продавцем дійсний протягом 3 (трьох) календарних днів від зазначеної в ньому дати виставлення рахунку (термін для акцепту оферти). Продавець на свій розсуд може визнати оплату, що надійшла після закінчення зазначеного терміну, належним акцептом оферти При здійсненні оплати партії ПП на умовах попередньої оплати, Покупець зобов’язаний оплатити ПП потягом 3 робочих днів з дати отримання рахунку- фактури Покупцем. Датою отримання Покупцем рахунку Продавця є дата оформлення (видання) такого рахунку-фактури і вказана в ньому.

4.6. Датою здійснення платежу вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Продавця.

4.7. Передача ПП Покупцю здійснюється у електронному вигляді на електронну пошту Покупця, вказану ним при оформленні замовлення Товару протягом 2 (двох) робочих днів з дня зарахування коштів на рахунок Продавця. Товар вважається переданим Покупцю в момент його направлення Продавцем (за допомогою ПАК) на електронну пошту Покупця та не потребує обов’язкового додаткового письмового підтвердження.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов’язків, передбачених умовами даного Договору відповідно до чинного законодавства України.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1. Вся інформація, яка стане відома Стороні цього Договору про іншу Сторону у зв’язку з укладенням та/або виконанням цього Договір і всі пов’язані з нею документи є конфіденційною інформацією (далі – «Конфіденційна інформація»).

6.2. Конфіденційна інформація не може бути передана однією із Сторін третім особам без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони.

6.3. Сторони розуміють, що задля забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, що виникають з цього Договору, кожна Сторона передає іншій Стороні свої персональні дані. Покупець погоджується на передачу та обробку Продавцем його Персональних даних в обсязі, що визначений законодавством виключно з метою забезпечення реалізації цивільно- правових, що виникають з цього Договору.

6.4. Сторони гарантують одна одній дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються в шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Претензійний порядок вирішення спорів є обов’язковим для Сторін Договору щодо його укладення та/або виконання перед зверненням до суду.

7.3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів чи в претензійному порядку - він вирішується в судовому порядку за встановленою юрисдикцією та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7.4. З усіх питань, не врегульованих в тексті даного Договору, сторони керуються чинним законодавством України.

7.5. Актуальні контакти Продавця розміщуються на Веб-сайті.